A szerkesztőség tagjai

Grünhut Zoltán
alapító, főszerkesztő

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Politikai Tanul-mányok Tanszékén szerzett diplomát 2007-ben. Kutatási területe: Izrael Állam politikatörténete és külkapcsolatai; az izraeli-arab/palesztin konf- liktus és békefolyamat, valamint annak jogi, geopolitikai összefüggései; az izraeli kormányzati és lokális politikai struktúra; továbbá a vitatott térségekben fekvő zsidó települések. Posztgraduális tanulmányait ösz- töndíjas hallgatóként a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Politi-katudományi Programján folytatta. 2010-ben szerzett abszolutóriumot, doktori értekezését az izraeli önkormányzati rendszer témakörében írta. Fokozatát 2012 őszén szerezte meg summa cum laude teljesítménnyel. 2009 szeptembere óta a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK RKI) Dunántúli Tu- dományos Osztályán dolgozik, tudományos segédmunkatársi státusz- ban. Eddigi kutatói munkája során egy monográfiát (A biztonság kerítése - Új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében, 2008), valamint közel hetven, főként izraeli témájú tanulmányt és cikket írt. A megjelent publikációira eleddig több mint harminc esetben történt hivatkozás. A PTE Politikai Tanulmányok Tanszékén óraadóként rendszeresen tart kur- zusokat Izrael Állam politikatörténetéről, valamint az izraeli-palesztin konfliktus különböző kérdéseiről. Előadóként részt vett több hazai és nemzetközi konferencián.

Email: grunhut.zoltan@gmail.com

Grünhut Gábor
alapító, szerkesztő

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett dip- lomát. Posztgraduális tanulmányait a kar Nemzetközi és Európajogi dok- tori programján folytatja. Kutatási területe: nemzetközi vízjog, vízre-zsimek, hidrológiai konfliktusok, nemzeti és nemzetközi hidrostratégiák.