Küldetésünk

A Magen portál azzal a céllal jött létre, hogy az Izraellel kapcsolatos politikai és közéleti hírek, cikkek, publicisztikák, valamint tudományos jellegű tanulmányok iránt érdeklődő Olvasók számára friss és tartalmas tájékozódást biztosítson. Az esetlegesen túlzó várakozások elkerülése végett szeretnénk leszögezni, hogy a honlap szerkesztősége már csak kapacitási okok miatt sem lehet képes a zsidó állam legfontosabb napi híreit minden szempontból bemutatni, így e téren főként az izraeli inter- netes napilapokat (Jerusalem Post, Haaretz, stb.), valamint a szűkebb keresztmetszetben tájékoztató magyar sajtótermékeket ajánljuk, ellen- ben néhány kiemelt témakörről, melyeket a hazai médiában nem, vagy nem minden részletre kiterjedően, esetleg szubjektív formában közölnek, törekedni fogunk alapos és átlátható módon információt adni. Szintén előzetes megjegyzésként hangsúlyoznánk, hogy egyes Olvasóink publi-kációs stílusunkat véleményformáló hatásúnak, netán az objektivitást sértőnek érzik majd, ennek kiküszöbölése azonban egy ilyen érzékeny témakör kapcsán majdnem lehetetlen.

A portál szerkesztése során a következő szempontok figyelembe vételét tartjuk prioritásnak: aktualitás (melyről a hírek rovat igyekszik gondos-kodni); vizualitás (mely célnak való megfelelést elsősorban a képek és videók menüpont hivatott biztosítani); közérthető és olvasmányos stílus (mely reményeink szerint a honlap egészén tetten érhető); tudomá-nyosság (mely főként a tanulmányok tekintetében alapelvárás), illetve tartalmas tájékoztatás.

A Magen portálon alapvetően politikai jellegű híreket és elemzéseket adunk közre. Természetesen a cikkek, publikációk tematikájuk szerint érinthetnek ennél szélesebb tárgyköröket is, különösen gazdasági, kato- nai, illetve számos társadalomismereti összefüggésben, ugyanakkor nem célunk - nem is lehet törekvésünk - Izraelt a maga szövevényes komp- lexitásában (a vallási aspektusoktól, az évezredeket felölelő történelmi kérdéseken át, a mindennapi élet legkülönbözőbb szegmenseiig) vizs- gálni, kutatni. A zsidó állam igen impulzív politikai élete így is elég témát szolgáltat, melyek könnyebb átláthatósága érdekében nemcsak az újabb eseményekkel, de korábbi történésekkel, illetve magával az izraeli poli- tikai struktúrával is mélyebben foglalkozni kívánunk. Ennek szellemében, a kontextus részletesebb megismerése céljával írjuk és frissítjük az „Iz- rael Állam" és a „Dokumentumtár" menüpontokat, melyek informatív for- mában (intézményleírások, portrék, pártok, választási eredmények, kor- mánykabinetek, jogszabályok és nemzetközi megállapodások bemuta- tása révén) adhatnak segítő eligazítást az Olvasók számára.

Amennyiben a közölt írásokkal összefüggésben, avagy azoktól függet- lenül a tárgyalt téma bármely aspektusa kapcsán kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal szerkesztőségünkhöz.